Vad är en Kontrollansvarig?

-Vad det är-

En Kontrollansvarig skall vara med dig som Byggherre under hela byggnadsprocessen och i första hand kontrollera att alla aktuella myndighetskrav uppfylls. Nedan redogör vi för huvudpunkterna i en Kontrollansvarigs ansvar.

Kontrollansvarig upprättar kontrollplan

Under en byggprocess så är det många kontroller som måste göras i både stort och smått. Det är Kontrollansvarigs ansvar att upprätta en objektsanpassad kontrollplan som bevakar att alla de krav som ställs av Byggnadsnämnden och gällande lagar efterlevs.

Kontrollansvarig gör platsbesök vid kritiska moment

När vissa moment i bygget är färdigställda så behöver Kontrollansvarig besöka byggarbetsplatsen för att se att kontrollerna utförts och att inga anmärkningar finns. Om det då skulle vara några uppenbara brister i kontrollerna eller i bygget så behöver detta rapporteras till Byggherre och i vissa fall även till Byggnadsnämnden så att det kan rättas till omgående.

Kontrollansvarig granskar egenkontroller

När moment är färdigställda behöver Kontrollansvarig granska sakkunnigas egna kontrollsystem likväl som de egenkontroller som Kontrollansvarig vid behov själv tillhandahåller för stora moment i bygget. Dels behöver Kontrollansvarig tillse att kontrollerna är enligt beslutad kontrollplan och dels att de ter sig korrekt utförda.


-Vad det inte är-

Vi vill också passa på att ta död på en del myter gällande vad en Kontrollansvarig gör.

En Kontrollansvarig utför inte kontrollerna

Det betyder att det är inte Kontrollansvarig själv som står och granskar snickaren när han slår i spiken, utan vi upprättar alltså ett godkänt kontrollsystem som era entreprenörer följer och där de får intyga att alla de alla de nödvändiga kontrollerna är utförda och godkända.

En Kontrollansvarig är inte en byggledare

Kontrollansvarig är inte på byggarbetsplatsen varje dag och övervakar varje litet moment. Istället så kommer Kontrollansvarig ut när viktiga moment är färdigställda för att överse att kontrollerna utförts och är godkända så inga brister uppstår.

En Kontrollansvarig styr inte era entreprenörer

Det är ni som Byggherrar som kontrakterar era entreprenörer och därför blir det mot er som entreprenörerna ansvarar. Därmed har Kontrollansvarig ingen befogenhet över era entreprenörer utan om någon fråga uppstår gällande entreprenaden så behöver ni agera gentemot entreprenörerna med Kontrollansvarigs stöd.